بررسی و تحلیل برون سازمانی (شناسایی تهدیدات و فرصت ها)

یکی از مراحل بسیار مهم مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در هر سازمانی بررسی محیط بیرونی سازمان و پارامترهای آن است، به عبارت دیگر تحلیل برون سازمانی است در جهت شناسایی تهدیدات و فرصت های محیطی که خواه ناخواه بر سازمان، تأثیر گذارند.

از جمله عوامل برون سازمانی عبارتند از: کشور، جامعه، فرهنگ، دولت، قوانین و مقررات، مشتریان و خواسته ها، نیاز ها و سلائق آن ها، تأمین کنندگان، رقبا، شرکت های بین المللی، چندملیتی و …


هرکدام از عوامل تأثیر گذار بیرونی، تأثیری مثبت و سازنده و یا اثری مخرب و بازدارنده بر روی سازمان دارند. در نظر گرفتن همین نکته کافی است که شرکت ها و مدیران ارشد، محیط بیرونی خود را با شیوه هایی صحیح، علمی و کاربردی بررسی و عوامل مؤثر خارجی را ارزیابی نمایند و در نهایت، فرصت ها و تهدیدهایی را که در بیرون بروی سازمان اثرگذار می باشند را مشخص نمایند.

 

swot

 


مشاوران بازاریابی و فروش شرکت ایده برتر پاسارگاد با استفاده از تحصیلات آکادمیک و نیز تجربیات خود در شناسایی نیروهای خارجی، جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحلیل داده ها و در نهایت اتخاذ راهکار مناسب و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی و فروش آماده ارائه خدمات به شما می باشند.


تحلیل مناسب محیط درونی و برونی سازمان است که می توان استراتژی ها و رویکردهای ثمر بخش و کارا را در جهت دستیابی به موفقیت سازمان خلق نماید.

نیروهای خارجی که تأثیرات عمده ای بر سازمان ها دارند در پنج دسته ی کلی زیر، تقسیم می شوند:
نیروهای اقتصادی
نیروهای اجتماعی فرهنگی
نیروهای سیاسی، دولتی و قانونی
نیروهای فن آوری
نیروهای رقابتی

 

هر کدام از عوامل و پارامترهای زیر مجموعه نیروهای خارجی فهرست شده در بالا، اثرات متفاوتی بر شرکت ها دارند، مدیریت هر شرکت بایستی تعاملی فعالانه با عوامل فوق داشته باشد و در قبال عوامل تأثیرگذار بیرونی، اقدامات حساب شده و هوشمندانه ای را به اجرا گذارد.

شناسایی فرصت ها و تهدیدات, تحلیل برون سازمانی, تحلیل درون سازمانی, ایجاد swot, تجزیه و تحلیل swot, استراتژی بازاریابی و فروش, مشاوره بازاریابی, عوامل تاثیرگذار بر سازمان, فرصت و تهدید سازمانی, تحلیل داده, مشاوره فروش, مشاوره بازاریابی و فروش, تجزیه و تحلیل سازمانی