بازاریان و مشتریان بالقوه

 

مفهوم بازار ها در یک چرخه کامل ما را به مفهوم بازاریابی می رساند. بازاریابی به مفهوم کار با بازار ها، به منظور تحقق مبادلات بالقوه، با هدف تأمین نیاز ها و خواسته های انسانی است.
وقتی یک طرف بازار به صورت فعالانه تری نسبت به طرف دیگر به دنبال انجام مبادله باشد، می توانیم طرف فعال تر را بازاریاب و طرف دوم را مشتری بالقوه بنامیم. بازاریاب کسی است که در جست وجوی یک یا چند مشتری بالقوه باشد؛ یعنی مشتری که خواهان تبادل فایده باشد. مشتری بالقوه کسی است که به تشخیص بازاریاب، دارای تمایل و توانایی بالقوه ای برای انجام مبادله فایده باشد.
بازاریاب می تواند هم فروشنده و هم خریدار باشد. فرض کنید اخیراً یک منزل مسکونی در معرض فروش قرار گرفته و تعدادی از مردم درصدد خرید آن برآمده اند. هر کدام از مشتریان بالقوه، نزد فروشنده در پی بازاریابی برای خود هستند. این خریداران در واقع اقدام به بازاریابی می کنند. در شرایطی که هر دو طرف فعالانه در پی انجام مبادله باشند، هر دو آن ها بازاریاب هستند و وضعیت پیش آمده، بازاریابی دو جانبه Reciprocal marketing    نام دارد.
در وضعیت عادی، بازاریاب شرکتی است که در کنار سایر رقبا به یک بازار خدمت می کند. شرکت و رقبا، محصولات تولیدی خود را همراه با پیام های مربوطه، به طور مستقیم یا از طریق واسطه های بازاریابی برای استفاده کنندگان نهایی ارسال می کنند. مؤفقیت نسبی شرکت و رقبای او تحت تأثیر عرضه کنندگان آن ها و همچنین نیرو های محیطی عمده نظیر نیرو های جمعیت شناختی، اقتصادی، فیزیکی، تکنولوژی، سیاسی / قانونی و اجتماعی / فرهنگی قرار می گیرد.

  •    بازاریابی عبارت است از یک فرآیند اجتماعی و مدیریتی که به وسیله آن، افراد و گروه ها، نیاز ها و خواسته های خود را از طریق تولید، عرضه و مبادله کالا های مفید و با ارزش با دیگران، تأمین می کنند.

 

 

بازار و مشتریان بالقوه