اهداف بهبود مستمر فرایندهای سازمانی

اهداف بهبود مستمر فرایندهای سازمانی عبارتند از:

 1. به اهداف سازمانی عمق بخشیده و اهداف سازمان و کارکنان را در یک صف قرار می دهد.
 2. استحکام بخشیدن به اعتماد، ارتباطات، همکاری و حمایت بین کارکنان در سازمان.
 3. ایجاد رضایت شغلی و بالابردن شوق کار در کارکنان.
 4. تکمیل قدرت رسمی با قدرت بر پایة دانش و مهارت فردی.
 5. افزایش مسئو لیت فردی جهت برنامه ریزی و اجرا.
 6. ایجاد شوق در افراد برای تغییر.

 

An ornate clock with the words Time for Change on its face

An ornate clock with the words Time for Change on its face

 

 

 1. ایجاد فرهنگ سازمانی خاص که امکان تبادل تجربه و برخورد اندیشه را میان اعضای سازمان به دور از ملاحظه های سلسله مراتبی وهر گونه مانع سازمانی در جهت حل مشکلات سازمانی میسر نماید.
 2. ایجاد محیطی که در آن اختیار مربوط به نقش های رسمی یا اختیارات رسمی به وسیله اختیارات بر پایه دانش و مهارت افزوده شود.
 3. تفو یض مسئولیت تصمیم گیری به کسانی که بیشترین آگاهی را درباره چگونگی رفع مشکلات دارند.
 4. کاهش میزان رقابتهای مضر و ناسالم و تفهیم این نکته که از طریق همکاری، منافع فردی و گروهی قابل حصول است.
 5. افزایش حس تعلق و وفاداری نسبت به سازمان و اهداف آن در میان کارکنان.
 6. حرکت به طرف سبک رهبری مشارکتی و همکاری متقابل در سازمان.
 7. حذف درگیری میان گروههای متداخل.
 8. بالا بردن انگیزش کارکنان در کلیه سطوح سازمان.
 9. افزایش توان عکس العمل سریع در برابر تغییرات.

 

 

اهداف بهبود مستمر فرانیدهای سازمانی, بهبود مستمر, بهبود مستمر فرایندهای سازمانی, روش بهبود مستمر فرایندهای سازمانی, مشاوره بهبود مستمر فرایندهای سازمانی, فرایندهای سازمانی, مدیریت ارتباط با مشتری, مشاوره فروش, مشاوره بازاریابی, تبلیغات, فروش, بازاریابی