اندازه گیری میزان برتری تبلیغات

تبلیغ کنندگان می توانند برتری یابندگی بصری یک نام تجاری یا بسته را از طریق تحقیق بازار، کمی کنند ـ با روشی بسیار شبیه آنچه درباره آشکار کردن دستور کار ذهنی می کنند. آنان برای این کار، به هر نام تجاری، فضای نمایشگر های یکسانی در هر قفسه تخصیص می دهند و سپس از این نمایشگر عکس می گیرند. این عکس را به نمونه ای تصادفی از مصرف کنندگان نشان می دهند و از آنان می خواهند تا نام های تجاری مشاهده شده را نام ببرند. ترتیب و سرعت توجه به نام های تجاری، اندازه ای برای برتری یابندگی بصری آن ها به دست می دهد (در عمل، محققان از چندین عکس استفاده می کنند و با تعویض تصادفی موقعیت هر نام تجاری، اثر موقعیت نمایشگری آن ها را کنترل می کنند).

 

 

(یکی از دلایل مشکل بودن تحلیل تأثیرات تبلیغ به شکل درون نگرانه و این که چرا تبلیغ، مدت های مدیدی است که همچنان به عنوان یک راز باقی مانده، آن است که  تأثیرات غالباً به قدری ساده و ناچیزند که نمی توان آن ها را کاملاً به مسئله ی ترغیب نسبت داد. تبلیغ بر ترتیب برانگیخته شدن یا توجه کردن به گذینه هایی که مدنظر داریم، تأثیر می گذارد. این تأثیر، احساسی شبیه ترغیب ایجاد نمی کند و اصلاً ترغیب نیست. با این وصف، اثر بخش است. مشاوران بازاریابی و تبلیغات ایده برتر پاسارگاد به جای ترغیب و دیگر تأثیرات، به دنبال تأثیرات جزئی یا «پرکاه ها» می باشد.