امنیت شغلی

– مفهوم امنیت شغلی


در مفهوم امنیت شغلی موضوعاتی چون تغییرات شغلی ، از دست دادن شغل ، عدم دستیابی به شغل مناسب گنجانده شده است . بنابراین اعتقاد روان شناسان صنعتی و سازمانی امنیت شغلی یکی از عوامل بوجودآورنده رضایت شغلی است. نیازهای تامینی کاملاآشکار و در بین اغلب مردم بسیار متداول اند. همه ما میل داریم از آسیبهای زندگی نظیرتصادف ، جنگها، امراض، و بی ثباتی اقتصادی وشغلی در امان باشیم. از این رو افراد و سازمان ها علاقه مندند که تا اندازه ای اطمینان فراهم کنند که از این قبیل فاجعه ها حتی الامکان مصون خواهند .بود 

 

intro

 

امنیت شغلی یا Job Secirity ، احتمال این است كه شخصی بتواند خود را حفظ كند و احتمال بیكار شدن شخص بسیار پایین باشد. امنیت شغلی یا Job Secirity ، احتمال این است كه شخصی بتواند خود را حفظ كند و احتمال بیكار شدن شخص بسیار پایین باشد. این مهم وابسته به فاكتورهای اقتصادی ، موقعیت و تجاری و مهارت های شخصی فرد شاغل است. امنیت شغلی موافق چرخه تجاری عمل می كند به این صورت كه در رونق اقتصادی افزایش می یابد و در ركورد ها كاهش خواهد داشت. این مهم وابسته به فاكتورهای اقتصادی ، موقعیت و تجاری و مهارت های شخصی فرد شاغل است. امنیت شغلی موافق چرخه تجاری عمل می كند به این صورت كه در رونق اقتصادی افزایش می یابد و در ركورد ها كاهش خواهد داشت.

ما می دانیم كه تعاریف متعددی راجع به امنیت شغلی وجود دارد كه آنرا به روش های گوناگون تقسیم بندی می كنند . نوع شكل و سمت یا جایگاه سیاسی اقتصادی و فاكتورهای دیگر بی تأثیر در آن نیست عموم مردم بیشتر وقت خود را در محیط كار می گذرد به همین دلیل شرایط محیط كار امنیت زیادی در تأمین سلامت جهانی و روانی آن ها دارد.

به اختصار برخی از عوامل كه تأثیر زیادی در ایجاد استرس ناشی از كار دارند :

شرایط كاری ، تراكم كاری ، ابهام نقش ، تعارض شغلی ، مسئولیت ، روابط با ما فوق و عدم امنیت شغلی و . . .

در شرایط فعلی دنیا هیچ شغلی دائمی نیست و حفظ شدن و بقا آن بستگی به میزان فعالیت خود فرد دارد ولی عذم آگاهی از این موضوع موجب تر از كنار گذاشته شدن ، لغو یا اتمام قرارداد موقت و بازنشستگی یكی از فشارهای روانی است .

چنین حالتی باعث می شود فرد قبل از آنكه به طور طبیعی از كار باز نشسته شود احساس فرسودگی و كسالت رو می كند . ترس از تزلزل متاح یا كنار گذاشته شدن در افرادی شدن در افرادی كه می دانند به مدارج بالا و بالاترین سطح پیشرفت در كار خود رسیده اند بسیار شدید تر است . این افراد به پركاری می پردازند تا همچنان خود را در اوج نگه دارند و در عین حال می كوشند احساس عدم امنیت شغلی را مخفی كنند و بدین ترتیب بیش از پیش در معرفی استرس قرار می گیرند .

در زندگی سازمانی اهمیت شغلی از جمله مسائلی است كه كاركنان سازمان ها را به خود مشغول می كند و بخش از انرژی روانی و فكری روانی و فكری سازمان صرف این مسئله می شود . در صورتی كه كاركنان از این بابت به سطح مطلوبی از آلودگی خاطر دست بند با فراغ بال توان و انرژی فكری و جسمی خود دارد در اختیار سازمان قرار می دهند و سازمان نیز كمتر دچار تنشهای انسانی می گردد و رسمی شدن و استخدام مادام العمر نیست بلكه تواناسازی كاركنان محور اهمیت شغلی است .
 

 

 

امنیت شغلی, مدیریت منابع انسانی, مدیریت hr, مشاوره hr, مشاور hr, برترین مشاور hr, بهترین مشاور hr, مشاوره مدیریت منابع انسانی, مدیریت منابع سازمانی, مدیریت hr چیست, نرم افزار hr