اصول ایزو 9000 | Quality management

1- تمرکز بر روی مشتری

همانطور که گفته شد مشتری تمرکز اصلی کسب و کار است. با درک صحیح و پاسخ به نیازهای مشتریان، یک سازمان می تواند به درستی هدف خود را مشخص نماید .با آگاهی از نیازهای مشتری، منابع سازمان را می توان به درستی مصرف نمود و کارایی و اثربخشی سیستم را بهبود داد.تمرکز بر مشتری از همه مهمتر، از خود گذشتگی یک کسب و کار را توسط مشتری به رسمیت شناخته شده می شود که نتیجه آن ایجاد وفاداری مشتری خواهد شد.

سازمان ها باید نیازهای جاری و آینده مشتری را درک نموده،نیازمندی های مشتری را تامین نماید تا از انتظارات مشتری نیز فراتر رود.

 

اقدامات کاربردی:

تحقیق و شناسایی نیازها و انتظارات مشتری
 ایجاد اطمینان از اینکه اهداف سازمان ها با نیاز ها و انتظارات مشتری مرتبط است.
 ابلاغ نیازها انتظارات مشتری به تمام سازمان.
 اندازه گیری رضایت مشتری و اقدام بر روی نتایج حاصله از اندازه گیری.
 برقراری ارتباطات سیستماتیک با مشتری.
 حصول اطمینان از وجود تعادل بین اصل تامین رضایت مشتری و اصل حفظ منابع سایر طرفهای ذی نفغ.

 

مشاوران سیستم های کیفیت ایده برتر پاسارگاد:

مشاوران تیم ایده برتر پاسارگاد با پیاده سازی سیستم (QFD (Quality Function deployment " گسترش عملکرد کیفیت " توان سازمان ها را در تمرکز شناسایی نیاز های مشتریان و ترجمه آن به مشخصات فنی بهبود خواهد داد.

 

 

 

 

iso-9001

 

2- رهبری

ایجاد وحدت گروهی از رهبران، به منظور افزایش وحدت و همدلی که نتیجه آن افزایش سرعت در یک محیط کسب و کار ایجاد خواهد نمود. هدف این است که هر شخصی که مشغول کار در سازمان می باشد ایجاد انگیزه نمایند تا بتوانند از همه افراد سازمان بیشترین کارایی را داشته باشند. رهبران موفق خواهند بود که ارتباطی بد فرجام را در داخل و بین گروه ها به حداقل برساند.
رهبران ایجاد کننده یکپارچگی هدف وجهت گیری در سازمان هستند.رهبران باید محیط داخلی سازمان را به صورتی ایجاد و نگهداری نمایند که کلیه افراد در دستیابی به اهداف سازمانی مشارکت کامل داشته باشند.

 

اقدامات کاربردی:

 در نظر گرفتن نیازهای کلیه طرفهای ذینفع شامل مشتری، مالکین، پرسنل، تامین کنندگان، سرمایه گذاران، انجمن های محلی و کل جامعه
ایجاد یک دیدگاه واضح و روشن از آینده سازمان
 تعیین اهداف و مقاصد چالشی
 ایجاد و حفظ ارزش ها و اصول جوانمردانه و اخلاقی در تمامی سطوح سازمان
 ایجاد اطمینان و حذف ترس از سازمان
 تامین منابع مورد نیاز برای پرسنل، آموزش پرسنل و آزادی جهت انجام مسئولیت ها و وجود یک سیستم پاسخگو
 ترغیب، تشویق و فدر دانی از پرسنل مشارکت جو و همکار

 

مشاوران سیستم های کیفیت ایده برتر پاسارگاد:

با پیاده سازی مدل سرآمدی و تعالی سازمانی (EFQM (European Foundation for Quality Management "مدل سرآمدی و تعالی سازمان" سعی برآن دارد تا با الگو برداری از مدل اروپایی، ساختار جدیدی جهت وزن دهی به معیارها و زیر معیار ها مدل EFQM نقاط ضعف سازمان ها را مشخص می نماید.

 

 

 

ISO-9001-2015

 

 

3- مشارکت افراد سازمان

گنجاندن هر شخصی در یک تیم کسب و کار به موفقیت آن بسیار مهم است. دخالت تمامی افراد در سازمان مانند سرمایه گذاری شخصی در یک پروژه منجر خواهد بود و به نوبه خودعلاوه بر ایجاد انگیزه، کارگران متعهدی را در سازمان بوجود خواهد آورد. همچنین این افراد به سمت نوآوری و خلاقیت تمایل پیدا خواهند کردو با استفاده از توانایی کامل خود در راستای رسیدن سازمان به اهداف خود یاری خواهد رساند که نتیجه آن بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت خواهد شد.

افراد یک سازمان در همه سطوح،اجزاء اصلی سازمان بوده و مشارکت کامل آنها باعث بکارگیری توانایی پرسنل در جهت منافع سازمانی خواهد شد.

 

اقدامات کاربردی:

پرسنل سازمان اهمیت نقش و وظایف و همکاری خویش در سازمان را درک نمایند.
 پرسنل سازمان وجود ضرورت فعالیت هایشان را شناسایی و درک نمایند.
 پرسنل بپذیرند که مشکلات در فعالیت های مرتبط با آنها و مسئولیت آنها را قبول نمایند.
 پرسنل بتوانند عملکرد خود را در مقایسه با مقاصد و اهداف شخصی مورد ارزیابی قراردهند.
 پرسنل فعالانه در جستجوی فرصتهایی برای افزایش صلاحیت،دانش و تجربه خود باشند.
 پرسنل دانش و تجربیات خود را بدون قید در اختیار سایرین قراردهند.
 پرسنل آزادانه درباره مشکلات و راه حل های آنها بحث نمایند.

 

مشاوران سیستم های کیفیت ایده برتر پاسارگاد

با پیاده سازی سیستم مدیریت منابع انسانی (HR (Human Resource Management سازمان ها را در پوشش این معیار از سیستم مدیریت کیفیت رهنمود می سازند . سیستمی که وظایف کلی آن عبارتند از: جذب، توسعه ایجاد انگیزش و نگهداشت نیروی انسانی می باشد.

 

 

 

 

ایزو 9001

 

4- رویکرد فرآیند به مدیریت کیفیت

بهترین نتایج هنگامی به دست می آید که فعالیت ها و منابع با هم اداره شوند. این رویکرد فرآیند به مدیریت کیفیت می تواند هزینه ها را از طریق استفاده موثر از منابع، پرسنل، و زمان کاهش دهد. کنترل تمامی فرآیندها، ابزاری است برای مدیریت که می تواند در تمرکز و اولویت بندی اهداف به حداکثر رساندن اثربخشی سیستم کمک شایانی نماید.
وقتی فعالیت ها و منابع سازمان به طور فرآیندی مدیریت شوند،نتایج مطلوب حاصله بسیار موثرتر خواهد بود.راهکارهای فرآیندی،فرآیند های موجود در یک سازمان و تعاملات میان فرآیند ها را شناسایی و مدیریت می نماید.

 

اقدامات کاربردی:

  تعریف سیستماتیک کلیه فعالیت های ضروری برای دستیابی به یک نتیجه مطلوب

 تعین روشن و واضح مسئولیتها و پاسخگویی ها مخصوصا برای اداره فعالیت های کلیدی
 تجزیه و تحلیل و اندازه گیری توانمندی و قابلیت فعالیت های کلیدی (Capability)
 شناسایی تعاملات و فصل مشترک های فعالیت های مهم در داخل و بین وظایف واحد ها
 تمرکز بر فاکتورهایی چون منابع، روشها، مواد که منجر به بهبود فعالیت های کلیدی سازمان می شوند.
 ارزیابی ریسک ها،نتایج،اثرات فعالیت ها بر مشتریان، تامین کنندگان و سایر طرفهای ذی نفع.

 

مشاوران سیستم های کیفیت ایده برتر پاسارگاد

با پیاده سازی سیستم بهبود فرآیند ها از طریق روش کایزن (3M (KAIZEN با توجه به ابعاد سازمان و پیچیدگی های آن به بهترین نحو ممکن اجرا خواهد نمود.

مشاوران سیستم مدیریت ایده برتر پاسارگاد پیاده سازی سیستم نظام آراستگی 5S را در پوشش این معیار از سیستم مدیریت کیفیت اجرایی می نمایند.

 

 

 

 

ISO9001

 

5- راهکار سیستمی درمدیریت

شناسایی، درک و مدیریت بر فرآیندهای متعامل و مرتبط با یکدیگر (شبیه به یک سیستم) و اثربخشی سازمان در دستیابی به اهداف کمک شایان می نماید.

 

اقدامات کاربردی:

 ایجاد سیستمی برای دستیابی به اهداف سازمانی با استفاده از موثرترین و کاراترین روش.
 شناسایی وابستگی های میان فرآیند های سیستم
 استفاده از روش های ساختار یافته برای ایجاد یکپارچگی و هارمونی در فرآیند یک سازمان.
 ایجاد درک بهتر از وظایف و مسئولیت های ضروری برای دستیابی به اهداف مشترک سازمانی و کاهش موانع بین واحد ها ( Cross – Functional)

 

مشاوران سیستم مدیریت ایده برتر پاسارگاد

در کنار مدیران سازمان ها و همراه آنها سعی بر آن دارد معنا و مفهوم اساسی بهره وری را در کل سازمان طراحی، ایجاد، نگهداری و بهبود دهند.

 

 

 

 

ایزو 9001

 

6- بهبود مستمر

 

بهبود مستمر به عنوان یک هدف دائمی هر سازمان تعریف می شود. از طریق افزایش عملکرد، یک سازمان می تواند سود را افزایش دهد و از رقبای تجاری خود پیشی بگیرد. کسب و کار روند صعودی ندارد باید تمرکز خود را به بهبود مستمر اختصاص داده که منجر به توسعه سریع تر و کارآمد تر سازمان خواهد شد.
آمادگی بالا برای بهبود و تغییر، انعطاف پذیری لازم را در سازمان به منظور رشد و تعالی آماده می نماید.

 

اقدامات کاربردی:

 ایجاد سیستمی برای دستیابی به اهداف سازمانی با استفاده از موثرترین و کاراترین روش.
 شناسایی وابستگی های میان فرآیند های سیستم
 استفاده از روش های ساختار یافته برای ایجاد یکپارچگی و هارمونی در فرآیند یک سازمان.
 ایجاد درک بهتر از وظایف و مسئولیت های ضروری برای دستیابی به اهداف مشترک سازمانی و کاهش موانع بین واحد ها ( Cross – Functional)

 

مشاوران سیستم مدیریت ایده برتر پاسارگاد

بواسطه ایمان به کار، تجریه زیاد در پیاده سازی انواع سیستم های کیفیت و آشنایی با محیط های کسب و کار در ایران، برای اولین بار در ایران، تضمین بهبود مستمر سیستم های خود را به صورت نگهداری های متوالی و زمان بندی های مشخص اعلام می دارد.مشاوران ما به منظور حصول اطمینان از استقرار سیستم در سازمان و عدم بروز مشکل در اجرای الزامات و دستورالعمل ها در سازمان پس از خروج مشاوران ، طی زمان بندی مشخص بهبود مستمر سازمان را در تمامی سیستم های مدیریتی بر عهده خواهند داشت.

 

 

 

 

iso9001-2015

 

7- راهکارهای واقعی برای تصمیم گیری

تصمیمات موثر بر اساس تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات و داده ها صورت می پذیرد. با تصمیم گیری های آگاهانه، یک سازمان می تواند به احتمال بسیار زیاد به موفقیت دست یابد. هنگامی که یک سازمان تمامی فعالیت ها تبدیل به یک عادت می شود، آنها قادر خواهند بود با اخذ یک تصمیم درست، نسبت به اثربخش نمودن فعالیت های خود اقدام نمایند. اعتماد به نفس در تصمیم گیری های فعلی و آینده، مسیر تعالی سازمان را مهیا می سازد.

 

اقدامات کاربردی:

 حصول اطمینان از اینکه داده ها و اطلاعات دقیق و قابل اعتماد هستند.
 ایجاد داده های کافی و در دسترس قراردادن برای افرادی که به آن نیاز دارند.
 تجزیه و تحلیل و اطلاعات با استفاده از متدهای تصدیق شده و معتبر.
 تصمیم گیری و اقدام بر پایه تجزیه و تحلیل واقعی که این تجزیه و تحلیل واقعی به نحوه مناسبی با تجزیه و ادراک در تعادل باشند.

 

 

 

 

الزامات ایزو

 

8- روابط تامین کننده

ایجاد یک رابطه با عرضه کننده کالا متقابلا سودمند و بسیار مهم می باشد. این چنین رابطه ارزشمندی ، برای هر دو طرف شرایط و الزامات خاصی را ایجاد می کند.هنگامی که ارتباط سودمند متقابل با تامین کننده به رسمیت شناخته شود، هنگامی که یک کسب و کار نیازبه پاسخ به نیازهای مشتری را دارد و یا نیاز است نسبت تغییرات بازار سریع واکنش نشان دهند این ارتباط خود را نمایان می سازد.از طریق ارتباط نزدیک و تعامل با عرضه کننده کالا، هر دو سازمان قادر به بهینه سازی منابع و هزینه ها را خواهند داشت.

 

اقدامات کاربردی:

 حصول اطمینان از تهیه فهرست و مشخصات تمامی تامین کننده ها و خدمت دهندگان
 حصول اطمینان از اینکه داده ها و اطلاعات تامین کننده ها و خدمت دهندگان دقیق و قابل اعتماد هستند.
 ایجاد قابلیت جهت بررسی معیارهای ارزیابی تامین کننده ها و خدمت دهندگان
 توانایی ارزیابی و تجزیه تحلیل تامین کننده ها و خدمت دهندگان
 ارائه لیست تامین کننده ها و خدمت دهندگان مجاز
 ارائه لیست سیاه تامین کننده ها و خدمت دهندگان

تمامی موارد فوق از جمله اصول ایزو 9000 | Quality management بودند.

مشاوران سیستم مدیریت ایده برتر پاسارگاد

توانسته است ارزیابی تامین کننده ها را بر اساس بروزترین روش ها و متد ها (ارزیابی عملکرد تامین کنندگان بر اساس بدترین عملکرد با استفاده از رویکردهای تحلیل پوششی داده هاDEA) سازمان ها را دربرآورد سازی و ارزیابی دقیق از عملکرد تامین کننده ها یاری می نمایند.

 

استقرار ایزو 9000, پیاده سازی iso9000, نحوه پیاده سازی iso 9000, پیاده سازی ایزو 9000, پیاده سازی ایزو پیاده سازی 9000, استقرار 9000, مشاور پیاده سازی ایزو 9000, مشاور پیاده سازی iso 9000, مشاور پیاده سازی iso9000, مشاوره ايزو, افزایش بهره وری, بهره وری سازمانی, مشاور ایزو 9000, مراحل پیاده سازی ایزو, مشاوره iso, سیستم مدیریت کیفیت iso 9000, الزامات ایزو 9000