ارزشیابی یک نام تجاری در تبلیغات

ارزشیابی یک نام تجاری در تبلیغات و یا به هنگام ارزشیابی یک نام تجاری سعی می کنیم این کار را با ارزشیابی صفات یا ویژگی های آن انجام دهیم. این کار به دو دلیل، همواره ساده نیست:
   تعیین این که نام تجاری چه ویژگی هایی دارد، مشکل است.
   تعیین اینکه این ویژگی ها را چگونه باید تفسیر کرد، دشوار است.

 

 

 

برای مثال، در مورد نام تجاری ولوو، می توان به ایمنی، استحکام و طراحی سنتی آن و دیگر صفات این اتومبیل فکر کرد. استحکام، همبستگی نزدیکی با ایمنی دارد که ما آن را مثبت ارزیابی می کنیم. اما می توان آن را با مصرف بالای اتومبیل که مشخصه ای منفی است نیز مرتبط کرد. لذا یک صفت واحد، مثلا استحکام، بسته به آن که از چه زاویه ای نگریسته شود می تواند مثبت یا منفی ارزیابی شود.


ذهن ما می تواند هر صفتی را به طور مثبت یا منفی تفسیر کند. تقریباً در تمامی موارد زندگی، دیدگاه های یکسان و متضاد وجود دارند و ویژگی های یک نام تجاری از این مستثنی نیست.