اثر تقویتی تبلیغات


نباید اثر تقویتی تبلیغات را تنها برحسب افزایش فروش و یا حفظ سطح آن نگریست.
در این عمل، این واقعیت که تبلیغات دارای اثر تقویتی مهمی هستند نادیده گرفته می شود. 
یکی از مهمترین اثرات تبلیغاتی، مستحکم کردن و محافظت از چیزی است که قبلاً بنا شده است. این عمل، رفتار تبلیغاتی را تقویت می کند. اگر مردم ببینند که نام تجاری انتخاب شده توسط آنان تبلیغ می شود، بیشتر نسبت به « بر حق بودن » تصمیم های خود متقاعد می شوند و با فرض این که همه چیز های دیگر یکسان است، احتمال خرید مجدد از جانب آنان بیشتر می شود.

 

 

 

جایگزین های توقف تبلیغات


یکی از سوالات کلیدی آن است که آیا باید تبلیغ را جراحی کرد و یا به سادگی آن را متوقف کرد. کدام یک از این دو راه نتیجه بهتری را بدون به خطر انداختن نام تجاری در دراز مدت، به همراه می آورد؟
خطرات توقف تبلیغات را دیدیم. بنابراین اگر قصد آن را ندارید که تبلیغات را متوقف کنید ولی از نظر بودجه تحت فشارید تا آن را مقرون به صرفه سازید، آیا می توانید کاری انجام دهید؟ بلی! شما باید کمربند ها را برای دوران سخت محکم تر ببندید.