ابزار وجود و همانند سازی تبلیغ

 

ابراز وجود
فرد می تواند به طور خصوصی با کسی یا چیزی همانند سازی کند، بی آنکه نیاز به گفتن آن به شخص دیگری داشته باشد. در این معنا، همانند سازی می تواند یک مقوله خیلی خصوصی باشد.
با این حال، روی دیگر سکه آن است که غالباً می خواهیم در دنیای خارج، احساس خود را نسبت به همانندسازی با علائمی نشان دهیم. ما این کار را به شکل غیر کلامی در قالب ابراز وجود و یا خود نمایی انجام می دهیم.

ما از نمادها، ادا ها، رویه ها، ایما و اشاره، اصطلاحات و نظایر آن برای انتقال پیام های غیر کلامی به دنیای خارج استفاده می کنیم. ما می توانیم این کار را با نشان دادن نماد ها ( پوشیدن کفش کارخانه الف،  و یا بلوجین و یا پا برهنه شدن، یا راندن یک مرسدس بنز، یا یک اتومبیل دارای قوه محرکه چهار چرخ ) یا استفاده از محصولاتی که به شکل نمادین با موجودیت های مطلوب ما متداعی هستند انجام دهیم.
در سطح وسیع تر، انگیزه بنیادین، هم شناسایی شخصی و هم مشارکت در ( و یا تداعی با ) یک گروه نمادین بزرگ تر است.

همانند سازی 
همانند سازی به عنوان یک برانگیزنده باید از همرایی تمیز داده شود.

همرای نیاز به اجتناب از جدا افتادگی از گروه است. این امر تا حدی بر پایه ترس از تفاوت داشتن قرار دارد؛ نیاز به همرأیی با نظرات یا انتخاب های دیگران به خاطر ترس از عواقبی که عکس این وضعیت می تواند در پی داشته باشد.
همانند سازی، روی دیگر سکه است. از یک جهت، بسیار شبیه همرایی است؛ ولی در عین حال کاملاً با آن تفاوت دارد. بسیاری از ابنای بشر از این حس که جزئی از پیزی فراتر از خود باشند، لذت می برند؛ مثلاً جزئی از خانواده خود.این حس چیزی فراتر از صرف اجتناب از متفاوت بودن است، یک گرایش مثبت برای شبیه دیگران بودن است. یافتن راهی برای همانند سازی. این گرایشی استبرای احساس اطمینان از این که جدا افتاده نیستیم، این که ما تنها نیستیم. سهیم شدن در ارزش های عموم و نماد های عموم و نظرات عموم، احساس گرمی به انسان می بخشد.
از طریق ارزش گذاری با دیگران و این که همان کاری را انجام می دهیم که دیگران انجام می دهند، خود را تقویت می کنیم و به دیگران نشان می دهیم تا چه اندازه به موجودیت و هویت خود به عنوان جزئی از « گروه » ارزش می نهیم.
این همانند سازی و همبستگی، زمانی که ما احساسات و تجارب خود را با دیگران تقسیم می کنیم، حتی قوی تر هم می شود. هرچه تجارب و احساسات مشترک قوی تر باشد، احساس نزدیکی متقابل بیشتر می شود.