آیا یک شرکت می تواند با خود رقابت کند؟


آیا تأثیر تبلیغ پخش شده، از جانب تبلیغات دیگری که توسط شرکت ما انجام می شود، محدود می گردد؟ اگر شرکت شما چند محصولی و یا دارای نام های تجاری چند گانه باشد، پاسخ قطعاً مثبت است. یک آگهی مربوط به اتومبیل کرولا با نیسان، فورد، هولدن و حتی بی.ام و … رقابت می کند. اما دیگر تبلیغات انجام شده توسط تویوتا در یک هفته نیز برای حضور در ذهن و حافظه مصرف کننده با یکدیگر رقابت می کنند.
شواحد حاکی از آن است که آگهی های تلویزیونی هدف گیری شده به سوی مخاطبان کاملاً درگیر، در مقایسه با مخاطبان کمتر درگیر ممکن است این گونه تأثیرات را کمتر در پی داشته باشند. این امر به دلیل آن است که در وضعیت های کاملاً درگیرانه ممکن است مصرف کننده هوشیارانه و تعمداً پیام را به نحوی پردازش کند که در مقابل فراموشی، بیشتر مقاوم باشد. یعنی این پیام ها به نحوی بایگانی می شوند که نیاز به بازگشت آتی آن ها از قبل پیش بینی شده باشد. برخلاف پیام های کم درگیرانه، در پیام های کاملاً درگیرانه بیننده نیاز آتی به استفاده از اطلاعات را پیش بینی می کند.


نکته کلیدی در اینجا سطح درگیری مخاطبان مورد نظر است.

اگر تبلیغات مربوط به اتومبیل، متوجه کسانی باشد که در نظر دارند ظرف دو سه ماه آینده اتومبیلی را خریداری کنند، پس احتمال دارد که این افراد کاملاً درگیر قضیه باشند.به نظر می رسد که این افراد به هنگام مواجه با آگهی در سطح کم درگیرانه با قضیه برخورد می کنند، حداق تا آنجا که بوجود آمدن « نیاز » آنان ریشه در حوادث غیرقابل پیش بینی دارد.
بنابراین تبلیغ برای محصولات کاملاً درگیرانه نظیر اتومبیل ممکن است نیاز به آن داشته باشد که روی سخن را معطوف به مخاطبان مورد نظر غیر درگیر و نیز کاملاً درگیر با قضیه کنیم.


به طور خلاصه، برنامه ریزی و ارزشیابی مؤفق تبلیغاتی نیاز به تحلیل های تفصیلی دیگر عوامل، بیش از صرفاً مخارج تبلیغاتی مربوط به خود دارد. این امر به ویژه درک پردازش های ذهنی مصرف کنندخ را با توجه به زوال حافظه و نیز تأثیرات اخلال کننده، ضروری می کند.


اثربخشی یک تبلیغ در حال پخش تحت تأثیر عوامل متعددی است، نه لزوماً با ترتیبی که در زیر می آید: 
    اجرا. آیا این تبلیغ عالی است؟
    پول های صرف شده. در یک هفته مفروض، با چه میزان پول از آن حمایت شده است؟
    پرواز کردن. از این هفته به آن هفته، تبلیغ چگونه پرواز داده شده است.
    تعداد رقبائی که در یک هفته به طور همزمان به پخش آگهی مبادرت می کنند و میزان پولی که صرف آن کرده اند.
    تعداد اجراهای متفاوت تبلیغ برای یک نام تجاری واحد که در یک هفته پخش شده است.
    تعداد آگهی هایی که در زیر یک چتر یک نام تجاری واحد در یک هفته پخش شده است.


سطح درگیری مخاطبان مورد نظر و پیچیدگی پیامی که لازم است از طریق ارتباطات منتقل شود.