آستانه حسی تبلیغات

 

« تبلیغات در موقعیت عجیبی قرار گرفته است. مدافعان افراطی ادعا می کنند که تبلیغات از نیروی خارق العاده ای برخوردار است و سرسخت ترین منتقدان آن نیز با آنان هم عقیده اند ». 

 

داستان پایان ناپذیر


 ایده برتر پاسارگاد، اصطلاح « تبلیغ زیرآستانه حسی » را نمی پسندد. از این رو خطر آن وجود دارد که صحبت هایی نا آگاهانه در باب، بشود.
ترس اولیه از تبلبغ زیرآستانه حسی از عملکرد یکی از صاحبان سینما در ایالات متحده ناشی شد، و این هنگامی بود که او در خلال نمایش فیلم دو عبارت «کوکاکولا بنوشید» و «ذرت بو داده بخورید» را با چنان سرعتی بر روی پرده می افکند که هیچ کس آگاهانه از آنچه روی می داد مطلع نمی شد. پس از آن وی گزارش داد که فروش کوکاکولا و ذرت بو داده به شدت افزایش یافته است. این عمل موجب چنان ترسی شد که بلافاصله قانونگذاران برای ممنوع کردن تبلیغ زیر آستانه حسی دست به کار شدند.

 

 

اگر تبلیغ زیرآستانه حسی به واقع چنین نوع اثری بر رفتار ما، بی آنکه از آن مطلع شویم، داشت، پس آشکارا مشخص بود که ما نیاز به مراقبت داشتیم. هنوز به طور گسترده ای عقیده بر این است که در دهه 1950 تبلیغ زیرآستانه حسی در ایالات متحده غیرقانونی شد. در واقع هیچ نوع قانونی در سطح فدرال یا در سطح ایالتی در این باره از تصویب نگذشت. این امر در استرالیا و انگلستان اتفاق افتاد.
طی تحقیقاتی که در این باره صورت گرفت به این نتیجه رسیدند که «در هیچ یک از مطالعات، تأثیرات انگیزشی و رفتاری شبیه آنچه توسط مبلغان جذبه زیرآستانه حسی ادعا می شود، نشان داده نشده است». به این ترتیب تبلیغ زیرآستانه حسی تنها یک افسانه به درازا کشیده بود.

 

نوارهای خود ـ یار تبلیغ

شیطنت های عملی: کلمات و تصاویر نهفته شده در تبلیغات

چرا افسانه زیر آستانه حسی آن قدر سر زبان ها افتاد؟ 

منطق و بی منطقی زیر آستانه حسی 

پردازش گزینشی و پردازش سطحی تبلیغات

آنگاه که همه عوامل دیگر یکسانند، تبلیغ بیشترین تأثیر را دارد